Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela, december 2008
Herziening 2010
Beperkte revisie 2012 en 12-2014Inhoud:
1. Missie en visie
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Kerkrentmeesters
 
 
1.  Missie en visie

Onze missie en opdracht :
De kern van kerk-zijn is voor ons: hart hebben voor de Heer, hart voor elkaar in de gemeente en hart voor het werk van de Heer in de wereld.

Onze visie
Onze kerk wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, in gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

Onze kerk is er voor alle inwoners van Nieuwe Pekela, kerkganger of niet.

Onze kerk staat open voor samenwerking met plaatselijke- en streekkerken en steunt van harte het werk binnen het Beraad van Kerken in Pekela.

Onze kerk is open en laag drempelig en wil door haar manier van werken getuigen van haar missionaire opdracht.

Onze kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen z ich geborg en weten.

Onze gemeente bekommert  zich om mensen in nood, veraf en dicht bij, staat hen nabij en komt voor hen op. De bekommernis wil een weerspiegeling zijn van de geborgenheid die God aan mensen schenkt.
De gemeente ziet naar elkaar om en luistert naar elke stem.

Wij nodigen u/ jou uit om contact op te nemen als u/jij:
-  denkt dat de kerk kan bijdragen aan een leefbaar Nieuwe Pekela,
-  behoefte hebt aan een luisterend oor,
-  iets feestelijks te vieren hebt,
-  concrete hulp zoekt,

-  wilt praten over levensvragen,
-  de kerk bij uw/ je leven wilt betrekken,
-  begeleiding zoekt rondom uit vaart en rouw,
-  het gevoel hebt dat we u/ je ergens bij kunnen helpen.
 
2.   Pastoraat

Wat verstaan we onder Pastoraat?
Het allesomvattende van pastoraat is omzien naar elkaar op de manier zoals Christus ons heeft voorgeleefd. Omzien naar en meeleven met elkaar in vreugdevolle en verdrietige tijden, in lief en leed.

In het pastoraat kom en verhalen van mensen ter sprake, in het perspectief van het verhaal van God met mensen.
Verhalen van mensen kunnen geschiedenissen of gebeurtenissen zijn uit het verleden, problemen, ziekte, meer nog: alles wat iemand belangrijk vindt om te vertellen. Het is de mens zelf die centraal staat; het gaat erom dat we luisteren naar diens verhaal.
Als we een betrokken gemeente zijn, dan heeft die gemeente betrokken mensen nodig en willen we die betrokkenheid op elkaar bevorderen. Daarbij streven we wederkerigheid na. We verwachten van gemeenteleden dat ze actief meedenken, zelf stappen ondernemen en verantwoordelijkheid durven dragen.
Daarbij koeten we steeds oog houden voor mensen die, tijdelijk of langer durend, in een kwetsbare en afhankelijke positie verkeren.
 
In een actievegemeente is het gemakkelijker om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te spreken over de dingen die ons bezighouden. Door open met elkaar te communiceren, ontstaat er een laagdrempelige gemeente waar mensen zich welkom voelen. Door meer moment en van ontmoeting te creëren kunnen we het onderlinge contact stimuleren.

Samenvattend:
In het Pastoraat willen we de mogelijkheid scheppen voor mensen om hun verhaal te doen, op verhaal te komen, in het perspectief van Gods verhaal met mensen. Kort gezegd: we willen een levende gemeente zijn!
Wij geloven dat God aanwezig is in de menselijke ontmoeting waar mensen naar elkaar omzien.

Hoe geven we vorm aan pastoraat in de praktijk?
Door het Pastoraat team, bestaande uit :
-  de kerkelijk werker
-  de jeugdouderling;
-  het Pastoraatteam
 
met als taak:
-  omzien naar gemeenteleden;
-  toerusting van de gemeente;
-  aansturen van de wijkmedewerkers;
-  het bevorderen van de opbouw van de gemeente, o.a. via persoonlijke
   gesprekken, wijkavonden.

 
Ieder neemt geheim houding in acht ten aanzien van alle informatie die een vertrouwelijk karakter draagt .

Wat willen we de komende 4 jaar bereiken?
-  Het onderhouden en bevorderen van doelgroepen pastoraat gericht
               op ouderen, jongeren, jonge gezinnen;
-  Adviserend en verwijzend aanwezig zijn bij problemen waarbij
   professioneel handelen door anderen vereist is.

-  Dat het pastoraat meer tweerichtingsverkeer gaat worden. Betekende  
   pastoraat in het verleden vaak een passieve en ontvangende rol van  
   het  gemeentelid, nu streven we naar een actieve en wederzijdse
   betrokkenheid.
-  Het signaleren en adviseren bij persoonlijke, sociale en maatschappelijke
   problemen.
-  Aanmoedigen en verbreden van het ongeorganiseerde pastoraat.
   Mensen, die zomaar bij iemand op bezoek gaan, omdat ze gehoord  
   hebben dat hij/ zij ziek is of om dat iemand pas in onze gemeente is
   komen wonen.
-  Het onderling omzien naar elkaar in de ruimste zin van het woord
   bevorderen. Met name concrete gebeurtenissen zoals geboorte,
   overlijden, ziekte, behalen van een diploma, kunnen een goede
   aanleiding zijn contact op te nemen.
-  In de huidige maatschappij neemt individualisme toe. Ook binnen onze
   eigen kerkelijke gemeente zien we deze trend. We willen dit doorbreken.
   Het bevorderen van onderling contact is daarom een doel op zich.
   Alle activiteiten binnen onze gemeente leveren een bijdrage aan het
   behalen van dit doel.
-  Elkaar ontmoet en op vreugdevolle momenten.
 
3.  Diaconaat

Onze missie, opdracht:
In verbondenheid met God , met elkaar en met de wereld om ons heen werken aan gerechtigheid, barmhartigheid en heelheid van de schepping .

Onze visie:
Wij willen een gemeenschap zijn die zich bekommert om mensen in problemen, veraf en dichtbij, die hen bijstaat en voor hen opkomt, een gemeenschap die de geborgenheid weerspiegelt die God aan mensen schenkt. Waar men naar elkaar omziet en waar ieders stem wordt gehoord. De diaconie wil dienstbaar zijn en hulp bieden waar hulp nodig is en waar geen andere hulp voorhanden is.

Onze doelen:
Onze visie ontplooit zich zichtbaar in de volgende concrete activiteiten.

Door de inzameling tijdens de wekelijkse collecten in de kerkdienst en de half jaar lijkse rondgang door de gemeente voor het wereld diaconaat en het beheren van dit geld tonen we onze bekommernis over onze medemensen veraf en dicht bij.
Voor de verdeling van deze gelden hebben we de volgende sleutel opgesteld. We streven ernaar om 50% van het ingezamelde geld te besteden aan 3e werelddoelen, 25% gaat naar landelijke en 25% naar regionale doelen. Deze verdeling wordt nog weer gesplitst in drieën. De helft is bestemd voor armen, 25% voor jeugd en 25% voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Het diaconale bewust zijn van de gemeenteleden willen we vergroten door het geven van toelichtingen op collectes. Daartoe werkt de diaconie ook mee aan de jaarlijkse projecten van de kindernevendienst rond bijv. Kerst en de veertigdagentijd.
Wij willen ook de jeugd betrekken bij het diaconaat en onze betrokkenheid met de jeugd laten blijken.

Daarnaast verlenen we bijstand aan hen die dat nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Maar we zien het ook als onze taak om mensen met maat schappelijke problemen advies te geven of te verwijzen naar burgerlijke instanties.

De dienstbaarheid komt tot uiting in de aanwezigheid in de kerkdiensten. Vooral bij de viering van de maaltijd van de Heer zijn de diakenen, die belast zijn met het voorbereiden van de tafel en de predikant ondersteunen bij het uit delen van brood en wijn, duidelijk aanwezig . Ook werken we regelmatig mee aan de voorbeden.

Bij de herstucturering van de kerkenraad is er een diaconaatsgroep ingesteld. Deze groep is gevormd uit de leden van de ZWO en diakenen. Daarbij is de ZWO als zelfstandige groep opgeheven. De diaconaatsgroep betstaat uit diakenen, die lid zijn van de kerkenraad en een aantal leden die interesse hebben in en betrokken zijn op zending en werelddiaconaat. We vergaderen om en om, de ene keer als diaconaatsgroep en de keer daarop als diaconie.
Door regelmatig te vergaderen, meestal in de week voor de kerkenraadsvergadering kunnen we vorm geven aan onze activiteiten. Daarnaast nemen de diakenen ook deel aan de kerkenraadsvergadering.
Verder onderhoud de diaconie contact met de werkgroep eredienst over de invulling van de kerst- en paasprojecten. Ook bij de vergaderingen van het diaconaal werkverband zijn we indien mogelijk aanwezig.

Met de jaarlijkse Paasgroet voor de tehuisbewoners en Kerstgroet voor de seniorenwijk, willen we mensen die niet meer in hun eigen huis kunnen wonen laten merken dat we met hen verbonden zijn.
Om de verbondenheid te bevorderen zijn er bij gemeenteleden die hier om gevraagd hebben, kerktelefoonontvangers geplaatst. Op deze wijze wordt diegene die niet in staat is om de kerk te bezoeken toch in de gelegenheid gesteld om deel te laten nemen aan de eredienst.

4.  Jeugd

Visie Jeugdwerk:
Dat de jeugd in verbondenheid met God en de mensen onze kerkelijke gemeenschap ziet als een open deur en hun stem daar wordt gehoord en zij geborgenheid vinden.

Doel:
Het onderlinge contact tussen de jongeren bevorderen. Hoe en waar ze ook staan in de maatschappij en hoe ze het geloof beleven. De jeugd verschillende activiteiten aanbieden en met hen in gesprek blijven.

Jeugdcentrale:
De jeugdcentrale heeft een coördinerende rol en is een overkoepelend orgaan van de clubs, tussenclub, GJV en catechese.

Oppasdienst:
Tijdens de zondagsedienst is er een kinderoppasdienst . De activiteiten betreffen de leeftijdsgroep tot + / - 4 jaar. Het doel van de activiteit is de kinderen op een plezierige manier bezig te houden zodat de kinderen graag naar de oppasdienst gaan. De kinderen worden voor het slotlied in de kerk gehaald om, net als wij allen de zegen te ontvangen.
De begeleiding wordt gedaan door één ouder en een tiener.

Kindernevendienst:
Gekoppeld aan de zondagse dienst is er een kindernevendienst, behalve in de zomervakantie . Dit is voor de kinderen van de basisschool leeftijd .
De kinderen gaan na het gebed, vóór de schriftlezing naar hun eigen ruimte en nemen het licht van de paaskaars mee.
Doel: het Bijbelverhaal lezen uit ” Kind op zondag‘ en het visueel maken met hulpmiddelen zoals kleuren en plakken. Tijdens een doopdienst en een project met Pasen en Advent mee te werken in de dienst . Het zij met een gedicht, gebed of een tekening te laten zien. Bij het afscheid van de oudste kinderen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, ontvangen de kinderen een jeugdbijbel.

Tienerviering:
Jongeren vanaf de kindernevendienst een andere dienst te laten vieren, zoals de Thomas viering. Dit om de jeugd betrokken te laten blijven bij de kerk. We zoeken aansluitend in de regio om samen de tienerviering inhoud en gestalte te geven.

Jeugddienst:
Per jaar is er twee keer een jeugd dienst. De leeftijdsgroep wisselt per keer .
De jeugd heeft hier in een eigen inbreng, met als doel om te laten zien hoe zij het geloof beleven en hun talenten te kunnen laten zien. De voorbereiding gebeurt samen met een predikant en/of de jeugdcentrale en/of de werkgroep eredienst . Er wordt met beeldend materiaal gewerkt (beamer). Ook eigen populaire muziek wordt gebruikt (vertaling, met een lijntje naar het geloof).

Catechese:
Om met jongeren in gesprek te gaan vanuit de Bijbel met de dingen die je terug kunt vinden in de maatschappij. Waar dan weer geloofsgesprekken uit voort vloeien. Er wordt met materiaal gewerkt zoals de groei-Bijbel, omgaan met de ander, praten met de ander.
Indien het aantal leden onvoldoende of geen begeleiders kunnen worden gevonden dan wordt met naburige gemeenten geprobeerd om samen catechese te geven. Anno 2014 wordt al enige jaren samengewerkt met de Evangelisch-Lutherse gemeente en Protestantse kerk van Oude Pekela. 

Club:
De jeugd op een ontspannen creatieve manier bezig te laten zijn door te knutselen (knippen, plakken, verven, kleien en tekenen). Hier wordt gewerkt uit het blad JOP waar soms aan de hand van een Bijbelverhaal ideeën worden aangereikt.
Ook is er de gelegenheid om één keer in het jaar samen te zijn tijdens een clubkamp. En eens in de twee jaar wordt er een jaarfeest georganiseerd.

GJV:
Hier gaat de jeugd naar toe, vanaf dat ze 15 jaar en ouder zijn. Hierbij is geen leiding aanwezig en moeten ze z elf voor een inleiding zorgen.
Dit kan door een spel, over een bepaald onderwerp spreken en vragen stellen of met stelling en werken.
Ook de GJV gaat ieder jaar op kamp. Dit wordt door hen zelf georganiseerd en geregeld. Opgemerkt dient te worden dat anno 2014 de GLV al enkele jaren een slapend bestaan leidt.

Beachparty:
Vanuit het beraad van kerken is het IJC (interkerkelijke jeugdcommissie) ontstaan. De jeugd de gelegenheid te geven om leeftijdgenoten te ontmoet en van andere kerken en samen te werken. De ontmoeting vindt plaats op een neutraal terrein bij het Heeresmeer. Op de zaterdagavond d.m.v . spel en muziek. Zondagmorgen wordt de activiteit voortgezet bij het Heeresmeer door eerst gezamenlijk met de jeugd te ontbijten, waarna een gezamenlijke dienst wordt gevierd.
Daarbij wordt iedereen van harte uitgenodigd. De jeugd heeft een grote inbreng bij de voorbereidingen en uitvoering van de dienst .

Barton:
De barton moet gezien worden als een ontmoet ingsplaats voor de jeugd. Het Barton bestuur zal via de jeugdouderling de kerkenraad op de hoogte houden van de gang van zaken.

Bagage/ Jongerengespreksgroep:
Volwassen jongerengroep en jonge gezinnen die huiskamer gesprekken hebben over het geloof, en dit zelfstandig doen.

Bezoek jongeren:
De jongeren worden bezocht door de jeugdouderling tijdens ziekte of ziekenhuisopname.
Als ze hun diploma voor het middelbaar onderwijs behalen, worden ze bezocht en ontvangen een roos.


5. Kerkrentmeesters

1. Algemeen:
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters; hierna te noemen het college.

Het college stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad.

2. Samenstelling van het college:
Het college bestaat uit 7 leden te weten: een voorzitter die tevens ouderling kerkrentmeester is, en een commissie van bijstand met 6 leden. Het college werkt hierbij nauw samen met de boekhouder

3. Taken:
Het college heeft in het algemeen als taak:
-  het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor 
   het leven en werken van de gemeente
-  het maken van een beleidsplan, begroting, jaarrekening
-  het zorgdragen voor de geldwerving
-  het zorgdragen voor het onderhoud en het beschikbaar zijn van ruimt en voor de
   eredienst en en andere activiteit en van de gemeente
-  het beheren van de goederen van de gemeente
-  het zorgdragen voor het personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden van hen die
   krachtens een arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam
-  het fungeren als opdrachtgever van koster, hulpkosters en de boekhouder

Met het oog op de bovengenoemde taken is de ouderling-kerkrentmeest er vrijgesteld van het verlenen pastorale zorg uit hoofde van het ouderlingschap.

4. Kerkhof:
Onder het college van rentmeesters valt ook het beheer van het kerkhof. Deze taak is gedelegeerd aan de Kerkhof Commissie. De taak van de commissie is het instandhouden van het kerkhof, de uitgifte van graven en het wekelijkse onderhoud.
Dit is vastgelegd in een reglement.

5. Vertegenwoordiging:
De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.

6. Begroting en jaarrekening
Het college stelt in onderling overleg met de boekhouder de begroting en de jaar rekening op en legt deze aan de kerkenraad voor . Nadat de kerkenraad de begroting heeft vastgesteld, wordt deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begroting op een jaarlijkse gemeenteavond.
Het college streeft ieder jaar naar een sluitende begroting.

7. Vrijwilligers:
Er is een aantal vrijwilligers die meewerken aan het onderhoud van de kerkgebouwen, tuinen en inventarissen en die de functie van hulpkoster bekleden.

8.  Vergaderingen:
Het college vergadert 6 maal per jaar . Er wordt in het algemeen vergaderd op de laatste dinsdag van de even maand.


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.